Det nye flerbruksbygget realiseres etter mange år med grundige planprosesser, der kommune og flere offentlige instanser har vært involvert. Vi er stolte og takknemlige for resultatet vi har kommet frem til sammen.

Fakta:

Foreningen BCC Drammen Sande (tidligere Brunstad Kristelige Menighet Drammen) bygger i perioden 2020-2023 et nytt flerbruksbygg på Bolstad gård i Sande. Bygget er tegnet av Spir Arkitekter og forventes ferdigstilt våren 2023.

Bygget skal tilpasses eiendommen på Bolstad, og kulturlandskapet rundt:

om bygget:

 • Bygget har et fotavtrykk på 1.700 m2 BYA
 • Har underetasje, hovedetasje og loftsareal
 • Totalt BRA er cirka 2.900 m2

Om byggets arkitektur:

Arkitekttegnet flerbruksbygg med en tydelig landbruksprofil. Spir Arkitekter har signert prosjektet, og dratt inn visuelle elementer fra tradisjonelle låvebygg, både i materialer og uttrykk. Det er også gjort miljømessige tilpasninger til terreng og kulturlandskap.

Viktigste innhold:

Hovedetasje:

 • Flerbrukssal med plass til opptil 500 personer
 • Foaje/kaféområde med plass til 200–400 personer
 • Storkjøkken som kan serve flere hundre gjester

Underetasje:

 • Inngangsparti
 • Grupperom og aktivitetssoner
 • Mindre aktivitetskjøkken for grupper
 • Auditorium/kinorom med 50 plasser

Loftsrom:

 • Disponibelt areal på 180 m2
  foreløpig uinnredet
 • Parkmessig utearealer: gårdshage, lekeplass og oppholdssoner

Andre kvaliteter ved bygget:

 • Klimavennlig og fornybar energiproduksjon via bergvarmepumper
 • Publikumsbygg godt tilrettelagt for syns- og bevegelseshemmede

Se også:

Slik finansieres byggeprosjektet

Hvem bruker Bolstad?

Arkitektens beskrivelse

Bygget er planlagt som en lang bygningskropp med saltak. Den er tilpasset omkringliggende bebyggelse og planlagt bygget slik reguleringsplan og bestemmelser beskriver.  

Det har i formgivningen av prosjektet vært ønskelig å skape en relasjon til den omkringliggende eksisterende bebyggelsen. Dette sees blant annet i den lille gavlen mot hagen i sør, som er formgitt etter gavlvegg på tilliggende våningshus. Dimensjoner på tilbyggene forsøker generelt å relatere seg i størrelsesorden til den eksisterende nabobebyggelsen.  

Hovedadkomst er via regulert vei på øst- og nordsiden av gårdsanlegget. Man passerer gårdens hageanlegg som planlegges knyttet sammen med det nye flerbruksbygget. Byggets hovedinngang er på nordvestre side, nært tilknyttet tilhørende parkeringsplass. Hovedinngangen ligger i byggets nedre etasje. Bygningen er tilpasset det gamle gårdstunet i farge og materialbruk. For å redusere bygningens virkning i jordbrukslandskapet, har hovedbygningen tilbygg mot nord, sør og øst, disse med samme takvinkel som hovedbygget.  

Reguleringsplanens bestemmelse § 3 beskriver at «Bygningen skal kles med trekledning (ev. deler med teglstein) og males rød. På taket skal det benyttes takstein» Nytt bygg planlegges bygget med disse materialene. Bygningen fremstår samtidig som en moderne tolkning av en tradisjonell låvebygning, og er derfor utformet med noen variasjoner i materialfordelingen. Dette innebærer blant annet at overgangen mellom vegg- og takflate er enkel i detaljeringen, uten store takutstikk, og at ytterveggens trekledning trekkes videre opp på deler av taket.

Les mer om prosjektet hos Spir Arkitekter AS